Nagy László Emlékház – Iszkáz Vissza

Nagy László
(1925–1978)

Nagy László (1925–1978) a huszadik század egyik legnagyobb hatású magyar költője Felsőiszkázról indult, a tüzes bortermő Somló hegy mellől. Életútját meghatározta hűsége szülővilága szellemi-lelki gyökereihez. Az érték bizonyossága alapján teremti meg bartóki jellegű, az archaikus és a korszerű elemeket egységbe fogó organikus életművét – folytatva a felelős, újulni-újítani képes, a jó ügyekért bajvívó magyar alkotói magatartás-hagyományt.

Az önmagát szüntelen művelő, naprakész költő tagadja a beskatulyázó, kirekesztő törekvéseket, kultúraszemlélete nem fogad el mesterséges határokat, így marad hiteles egyéniség, „versben bujdosó” a diktatúra évtizedeiben. Eredeti életműve kivételes súlyú a modern ember világszemléleti útkeresésében.

Az értékválsággal és természetellenességgel szemben építi költészetének világképét és szembesíti az elidegenedett kor kételyeivel. Költészete az egyetemes és a magyar líratörténet mítoszokat és folklórt integráló áramlataiba illeszkedik. Látomásosként is jellemzett poézisének gazdag képi- és formavilágát, hatását többirányú, festői és kézművesi tehetsége is erősíti. 
A dal, ballada, verses mese, hosszúvers, oratórium, prózavers, képvers ismert műfaj nála, az érzékenyen finom szürrealista és expresszív eszközök bőségével. Kórusművek és énekelt versek kísérik szerzői estjeit, jeleként annak, hogy költészete dalra is termett. Ma is ható, találó, beleérző elevensége az oka, hogy szállóigésednek Nagy László sorai. Az életmű széles párhuzam-rendszere Nagy László szerteágazó műfordítói hátterével alkot köteléket. A versfordítói munkássága „a mindenség magyarul” kétszer akkora, mint saját költészete – a régi kínaitól a kortárs amerikai líráig, a középkori európai balladáktól az újító modernekig, a szomszéd népek költészetétől a rokon népekéig terjed.

Nagy András

Nagy László főbb művei

A nap jegyese, 1954
A vasárnap gyönyöre, 1956
Deres majális, 1957
Himnusz minden időben, 1965
Arccal a tengernek (összegyűjtött versek), 1966
Versben bujdosó, 1973
Jönnek a harangok értem, 1978
Versek és versfordírások I.-III. 2004

Nagy László műfordításai

Darászkirály (válogatott világlírai műfordítások),1968
Babérfák (délszláv népköltészet), 1969
Erdőn, mezőn gyertya (bolgár népköltészet), 1975)

Nagy László által illusztrált könyvek

Adok nektek aranyvesszőt. Ősszegyűjtött prózai írások, 1979
Szárny és piramis. Versek, rajzok, kéziratok, Nagy Lászlótól 82 képpel, 1980
Kísérlet a bánat ellen. Versvázlatok és rajzok a költő jegyzetfüzeteiből, 1980